Република България
Община Ямбол

Медиатори

 

През 2007 година, със съдействието на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Дирекцията по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет и на неправителствените организации, работещи в тази сфера, петдесет и седем здравни медиатори са назначени на работа в тридесет общини чрез делегиран бюджет. През април 2007 г. е учредена и Националната мрежа на здравните медиатори в рамките на проект „Подготовка за въвеждане професията на Здравния медиатор. Повишаване квалификацията и изграждане на мрежа на здравните медиатори в България”.

        На територията на община Ямбол работят трима здравни медиатори. Тъй като принадлежат към общностите, за които работят и добре познават техните проблеми и нужди те са успешни партньори на уязвимите групи и институциите за подобряване на достъпа до здравеопазване.

Дейностите, които осъществяват здравните медиатори:

  • Подпомагат процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за лица, нуждаещи се от здравна помощ: оказване на съдействие (придружава, информира, разяснява) при осъществяване на контактите между ОПЛ и/ или други медицински специалисти и пациента; патронаж над рискови семейства, бременни и млади майки; 

  • Оказване на помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса- здравният медиатор предоставя информация за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК, и помага при попълването на нужната документация; Информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента; 

  • Оказване на помощ при комуникациите с Отдела за социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация: медиаторът осигурява информация за функционирането на тези институции и улеснява достъпа на клиентите до тях; медиаторът сезира съответните институции за нарушени права (детски, социални и правата на човека); 

  • В сферата на здравното образование и профилактиката на населението, здравният медиатор: консултира целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве; обяснява ползата от ваксинациите и имунизациите; съветва по отношение на принципите на обща хигиена  и основните здравни проблеми;  предоставя информация за здравословен начин на живот; работи съвместно с РЗИ и съдейства при изпълнение на програмите им.