Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Обща Администрация » Дирекция АОЛ

Дирекция Административно обслужване и логистика


Основни дейности:

1. в областта на деловодството:

 • приема, извежда, регистрира и експедира кореспонденцията на общинската администрация, като следи за сроковете и обвързва преписките;
 • систематизира и съхранява документите в архива, съгласно номенклатурата на делата;
 • извършва деловодното обслужване на общинската администрация, като:
  - обработва входящата и изходящатакореспонденция и я предоставя за резолюция на кмета, зам.-кметовете и   секретаря на общината;
  - отговаря за разнасянето на кореспонденцията по адресати;
  - следи за спазването на стандартите при изходящата кореспонденция и при необходимост връща   нестандартните писма
  - поддържа актуални данните в деловодната система и периодично прави справки за неизпълнени задачи,   пропуснати срокове, липса на отговори на молби и жалби на граждани;
  ;
 • организира общинския архив и създава условия за нормалното съхраняване и обработка на архивните документи, както и за предоставянето им при необходимост на физически и юридически лица и институции, в съответствие с нормативните актове;
 • организира приема на граждани в приемните дни на кмета и заместник-кметовете;

2. в областта на отбранително-мобилизационната подготовка:

 • разработва плана за провеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовката за работа във военно време;
 • разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;
 • координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;
 • поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;
 • организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;
 • подпомага при необходимост служба "Гражданска защита" при осъществяване на дейността й;
 • организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно към военно положения и при стихийни бедствия и аварии;
 • информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовката на общината за работа във военно време;
 • организира и осъществява контрол за изпълнението на военно временни задачи;
 • планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационна подготовка;
 • контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;
 • изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;

3. в областта на сигурността на информацията:

 • разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;
 • провежда процедурите за обикновено проучване по чл.47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на издадените разрешения;
 • следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в общинската администрация;
 • извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
 • поддържа регистратури за класифижирана информация;
 • организира и провежда обучение на служителите в администрацията в областта на защитата на класифицираната информация;

4. в областта на информационните технологии:

 • поддържа наличната компютърна техника, операционните системи, сървърите и локалната мрежа в общината;
 • проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационните технологии;
 • подготвя техническите задания за доставка на компютърна техника или възлагане за разработка на софтуер;
 • участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;
 • осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
 • поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината;
 • следи за ефективното използване на наличната техника, локалната мрежа и интернет;
 • следи за неоторизиран достъп до мрежата;
 • ежедневно архивира данните върху технически носител;
 • оказва методическа помощ на служителите при използване на внедрения софтуер;
 • организира обучения и подпомага персонала, използващ компютърна техника;

5. в областта на стопанските дейности:

 • организира, изпълнява и контролира поддръжката и ремонта на сградите на общинската администрация;
 • осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините, оборудването, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на общинската администрация;
 • организира и контролира спазването на нормативните и технически изисквания за противопожарна защита в сградите на общинската администрация;
 • осигурява общинската администрация с необходимите консумативи и материали за дейността й;
 • изготвя, координира и контролира графика за ползване на залите в административната сграда и организира техническото им осигуряване;
 • организира разпеатването и размножаването на материалите на хартиен носител;
 • поддържа в изправност телефонната централа и обслужва вътрешните телефонни постове;
 • организира експлоатацията и поддръжката на автопарка на общинската администрация и представя автомобилите на ежегодни технически и военни прегледи;


За контакти с дирекцията:
 

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Директор на дирекция "Административно обслужване и логистика": 
Филип Филипов, 
тел. 046/681315, етаж 3, стая 315,

Служители:
   Главен експерт: Христина Христова – тел. 046/681430, ет.4, стая 430
   Старши експерт:  Радка Георгиева – тел. 046/681215, ет.2, стая 220

   Старши експерт: Стоянка Стамова – тел. 046/681215, ет.2, стая 220
   Mладши експерт: Ани Златева – тел. 046/681330, ет.3, стая 330
   Mладши експерт: Милена Иванова – тел. 046/681204, ет.3, стая 204

   Младши експерт: Росица Енчева – тел. 046/681215, ет.2, стая 220
   Младши експерт: Цветелина Бринкова– тел. 046/681311, ет.3, стая 311
   Главен специалист: Живка Желязкова– тел. 046/681330, ет.3, стая 330
   Специалист: Иванка Йорданова – тел. 046/681215, ет.2, стая 220
   Деловодител: Ваня Василева– тел. 046/681335, ет.2, стая 335