Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Структура » Обща Администрация » Дирекция АОЛ

Дирекция Деловодно и информационно обслужване и ЦАО


Основни дейности:

1. в областта на деловодството:

 • приема, извежда, регистрира и експедира кореспонденцията на общинската администрация, като следи за сроковете и обвързва преписките;
 • систематизира и съхранява документите в архива, съгласно номенклатурата на делата;
 • извършва деловодното обслужване на общинската администрация, като:
  - обработва входящата и изходящатакореспонденция и я предоставя за резолюция на кмета, зам.-кметовете и   секретаря на общината;
  - отговаря за разнасянето на кореспонденцията по адресати;
  - следи за спазването на стандартите при изходящата кореспонденция и при необходимост връща   нестандартните писма
  - поддържа актуални данните в деловодната система и периодично прави справки за неизпълнени задачи,   пропуснати срокове, липса на отговори на молби и жалби на граждани;
  ;
 • организира общинския архив и създава условия за нормалното съхраняване и обработка на архивните документи, както и за предоставянето им при необходимост на физически и юридически лица и институции, в съответствие с нормативните актове;
 • организира приема на граждани в приемните дни на кмета и заместник-кметовете;

 

2. в областта на информационните технологии:

 • поддържа наличната компютърна техника, операционните системи, сървърите и локалната мрежа в общината;
 • проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационните технологии;
 • подготвя техническите задания за доставка на компютърна техника или възлагане за разработка на софтуер;
 • участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;
 • осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
 • поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината;
 • следи за ефективното използване на наличната техника, локалната мрежа и интернет;
 • следи за неоторизиран достъп до мрежата;
 • ежедневно архивира данните върху технически носител;
 • оказва методическа помощ на служителите при използване на внедрения софтуер;
 • организира обучения и подпомага персонала, използващ компютърна техника;

3. в областта на стопанските дейности:

 • организира, изпълнява и контролира поддръжката и ремонта на сградите на общинската администрация;
 • осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините, оборудването, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на общинската администрация;
 • организира и контролира спазването на нормативните и технически изисквания за противопожарна защита в сградите на общинската администрация;
 • осигурява общинската администрация с необходимите консумативи и материали за дейността й;
 • изготвя, координира и контролира графика за ползване на залите в административната сграда и организира техническото им осигуряване;
 • организира разпечатването и размножаването на материалите на хартиен носител;
 • поддържа в изправност телефонната централа и обслужва вътрешните телефонни постове;
 • организира експлоатацията и поддръжката на автопарка на общинската администрация и представя автомобилите на ежегодни технически и военни прегледи;


За контакти с дирекцията:
 

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
Работно време: Делнични дни от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.


Директор на дирекция "Деловодно и информационно обслужване и ЦАО":  Тодор Нанков тел. 046/681315 , ет. 3, 315 стая 

Служители:

Главен експерт: Христина Христова – тел. 046/681430, ет.4, стая 430
Старши експерт: Стефан Стефанов - те. 046/681430, ет. 4, стая 430
Старши експерт: Стоянка Стамова – тел. 046/681215, ет.2, стая 220
Младши експерт: Росица Енчева – тел. 046/681215, ет.2, стая 220
Младши експерт: Ваня Василева– тел. 046/681335, ет.3, стая 335
Главен специалист: Весела Христова– тел. 046/681428, ет.4, стая 428
Старши специалист: Иванка Йорданова – тел. 046/681215, ет.2, стая 220

 

 

Център за административно обслужване:

Работно време на Център за административно обслужване:

Делнични дни от 8.00 до 18.00 ч. , събота от 8.30 до 12.30

 

Служители:

Младши експерт: Снежана Вълчанова – тел. 046/681113, гише №13 – всички услуги и готови документи
Старши експерт: Пламена Панкова – тел. 046/681104, гише №4 - всички услуги
Младши експерт: Галя Генчева – тел. 046/681105, гише №5 – всички услуги
Младши експерт: Веселина Господинова – тел. 046/681108, гише № 8 – всички услуги
Младши експерт: Румяна Георгиева – тел. 046/681106, гише №6 – всички услуги
Главен специалист: Валентина Петрова – тел. 046/681103, гише №3 – всички услуги
Специалист: Таня Русева-Димитрова – тел. 046/681107, гише №7 – всички услуги 

 

Отдалечено работно място - офис Бенковски:

Работно време:

от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.30

Служител:

Младши експерт: Кремена Петрова-Николова тел.046/662291