Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Обща Администрация » Отдел Бюджетно счетоводство


Отдел Бюджетно счетоводство


Основни дейности:

 • изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществава контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
 • извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет по единна бюджетна класификация;
 • изготвя заявките за необходими средства на общината;
 • подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
 • води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на Закона за счетоводството;
 • изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти (ДДС 20/2004 г.), както и годишен счетоводен отчет за касовото изпълнение на бюджета по форма определена от МФ;
 • организира отчетността на дълготрайните активи на общинска администрация;
 • организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно Закона за счетоводството;
 • подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
 • извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
 • изготвя отчета за касовото изпълнение по параграфи на бюджета по приходите и разходите, съгласно образец от МФ;
 • организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от общината;
 • регистрира и обработва болнични листи на служителите от общинската администрация и изпраща в НОИ необходимата информация;
 • подготвя граждански договори и сметки към тях за мероприятия на общината;
 • изготвя документи за пенсиониране и образци за трудовия стаж на служителите на общината.


За контакти с отдела:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Началник отдел „Бюджетно счетоводство”:

Счетоводители:
   Старши счетоводител: експерт: Диана Тодорова – тел. 046/681433, ет.4, стая 433
   Старши счетоводител: експерт: Даниела Генова – тел. 046/681433, ет.4, стая 433
   Старши счетоводител: експерт: Марияна Георгиева – тел. 046/681434, ет.4, стая 434
   Старши счетоводител: експерт: Златка Кремакова – тел. 046/681432, ет.4, стая 432
   Старши счетоводител: експерт: Десислава Чавдарова – тел. 046/681415, ет.4, стая 415
   Старши счетоводител: експерт: Петя Желязкова– тел. 046/681432, ет.4, стая 432
   Старши счетоводител: Калинка Алексиева-Кирова – тел. 046/681433, ет.4, стая 433
   Счетоводител:     Тодорка Русева – тел. 046/681434, ет.4, стая 434
   Младши експерт: Елена Иванова-Динева – тел. 046/681415, ет.4, стая 415