Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Обща Администрация » Дирекция Правни дейности


Дирекция Правни дейности


Основни дейности:

 • изготвя задължително мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;
 • изразява становища, мнения и предложения по законосъобразността на проектите на подзаконови, нормативни актове, общи и индивидуални административни актове и договори, участва при изготвянето на такива;
 • изготвя искови молби жалби, възражения, писмени защити по образувани съдебни дела;
 • участва в производства по обезпечаване на данъчни задължения, подготвя молби за издаване на изпълнителни листи и за образуване на изпълнителни дела и заповедни производства;
 • контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност за виновните лица;
 • проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
 • осигурява изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебнните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях ;
 • осъществява процесуално представителстви пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
 • води регистър на сключените от общината договори и съхранява екземпляр от договора;
 • участва в комисиите на всички конкурси, търгове, обществени поръчки, провеждани от общината;
 • оказва юридическа помощ на всички звена в структурата на общинската администрация при осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки по правни въпроси;
 • подпомага работата на органа по настойничество и попечителство в общината;
 • информира кмета на общината, заместни-кметовете и директорите на дирекции за влезлите в сила нормативни и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до дейността на общината;
 • подготвя проекти на наказателни постановления и организира дейностите, свързани с връчването и обжалването им;
 • организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя обощен график за провеждане на всички обществени поръчки през съответната година;
 • разработва документациите за участие, без техническите условия, подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания, като носи отговорност за тяхната законосъобразност;
 • изпраща информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз;
 • организира сключването на договорите за възлагане на обществени поръчки;
 • отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Директор на дирекция „Правни дейности”:
Служители:
  Главен  юрисконсулт: Мария Караиванова - тел. 046/681439, ет.4, стая 439
  Старши юрисконсулт: Даниела Желева - тел. 046/681429, ет.4, стая 429
  Старши юрисконсулт: Таня Стоева- тел. 046/681422, ет.4, стая 422
  Юрисконсулт: Лидия Кръстева - тел. 046/681422, ет.4, стая 422
  Юрисконсулт: Калоян Анастасов - тел. 046/681422, ет.4, стая 422
  Главен експерт: Мария Дончева- тел. 046/681428, ет.4, стая 428
  Младши експерт: Димитър Спасов - тел. 046/681422, ет.4, стая 422
  Специалист: Весела Христова- тел. 046/681428, ет.4, стая 428