Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Обща Администрация » Сектор Бюджет


Сектор Бюджет


Основни дейности:

 • организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълната бюджетна класификация;
 • изготвя проект за решения и необходимата информация, свързани с приемането на бюджета на общината, текущото изпълнение и годишния отчет;
 • разработва годишната и средносрочни прогнози за собствените приходи, съвместно с останалите дирекции и второстепенните разпоредители с бюджет;
 • оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички второстепенни разпоредители с бюджет в общината, включително и на общинските предприятия;
 • разработва проект за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;
 • дава становище по финансовите възможности и обезпеченост на общинския бюджет във връзка с необходимостта от средства за инвестиционни разходи, текущи разходи и благоустройствени мероприятия;
 • анализира текущото изпълнение, информира ръководтсвото на общината и подготвя проект за промени на бюджета за внасяне в общинския съвет;
 • изготвя предложения до общинския съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол и Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Ямбол;
 • подготвя необходимите документии информация, свързани с общинския дълг, включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
 • изготвя справки относно размера и движението на общинския дълг и за просрочените вземания и задължения;
 • попълва информацията за общината във специализирания сайт на Министерството на финансите "Информационната система на общините" и представя периодично унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет на Националното сдружение на общините в Република България;
 • осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджет в сферата на здравеопазване, образование; култура, социални дейности и останалите дейности на бюджетна издръжка;
 • подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
 • извършва анализ на разходите и прави предложения за подобряване на бюджетната и финансова дейност;
 • съдейства за подготовката на план сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услугите предоставяни от общината;
 • подготвя предложения до общинския съвет за средствата за заплати на дейностите финансирани от и чрез общинския бюджет и уведомява бюджетните звена;
 • контролира изпълнението на решенията на общински съвет;
 • изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
 • организира дейността и съставя проектобюджета на общината за следващата година;
 • участва при разработване и изменения на системата за финансово управление и контрол;
 • следи за постъпленията от приходите и изготвя анализи за тяхното изпълнение;
 •  подпомага ръководството на общината и директорите на общинските училища по прилагането на делегираните бюджети в съответствие с действащата нормативна уредба;
 •  подготвя корекции по сборния бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители, на база извършени промени от министерство на финансите, получени средства по национални и европейски програми под формата на трансфери;
 • предлага механизми за определяне на основните заплати и видовете допълнителни възнаграждения на директорите на общинските детски градини и изготвя проект за актове в съответствие с действащата нормативна уредба;
 • подготвя становище по постъпили искания за допълнителни средства от второстепенните разпоредители, финансирани от общинския бюджет;
 • изготвя проекти за актове, свързани с определяне на числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати за дейностите, финансирани по единни разходни стандарти, определени с нормативен акт.


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Началник на сектор „Бюджет”: Антония Царева
тел. 046/681411, етаж 4, стая 411
Служители:
  Старши експерт: Милена Серкатова - тел. 046/681413, ет.4, стая 413
  Главен специалист: Йорданка Павлова - тел. 046/681413, ет.4, стая 413