Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Обща Администрация » Сектор Човешки ресурси

Сектор Човешки ресурси

 

Основни дейности:

 • подготовя проект на длъжностното разписание и актуализира длъжностното и поименното разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
 • подготовя предложения за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена;
 • осигурява методическа, организационна и техническа помощ при разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена;
 • оформя документите при възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, включително при допълнителна трудова заетост;
 • извършва необходимите действия относно приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите;
 • оказва методическо ръководство на общинските дружества и звена, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда;
 • поддържа актуални личните досиета на служителите на общинската администрация, издава документи и удостоверения, свързани с тях;
 • организира процеса по оценяване на служителите в администрацията и оказва методическа помощ при необходимост;
 • организира работата по изпълнение на задълженията, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд за служителите от администрацията;
 • извършва вписвания в Административния регистър;
 • организира и контролира изпълнението на задълженията по подаване на декларации от служителите, съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
 • организира и контролира изпълнението на задълженията по подаване на декларации от служителите и поддържането на регистър, съгласно разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.”


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Началник на сектор „Човешки ресурси”: Малина Трингова
тел. 046/681437, етаж 4, стая 437
Служители:
  Главен експерт:   Мария Баева    – тел. 046/681437, ет.4, стая 437,
  Младши експерт: Мила Касабова – тел. 046/681437, ет.4, стая 437,