Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция Местни приходи


Отдел "Местни приходи"


Основни дейности:

  • Приема и регистрира в интегрираната информационна система заявления, декларации и други формуляри, касаещи местните данъци и такси;

  • Събира служебно доказателства, проверява и обработва приетите заявления и декларации по Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ямбол, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол;

  • Установява публичните общински вземания.

  • Извършва проверки и ревизии по ДОПК;

  • Извършва административни услуги във функционална компетентност МДТ, като издава  удостоверения, копия на документи, справки от информационните масиви и други документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.

  • Изготвя становища, отговори, докладни записки и други документи във връзка с постъпили искания, жалби, молби и други входящи документи.

  • Установява административни нарушения и налага административни наказания по ЗМДТ, ДОПК, НОАМТЦУТОЯ, НОРМДТОЯ.

  • Извършва прихващания и възстановявания по реда на ДОПК.

  • Следи, анализира и предприема действия по отношение на просрочените задължения.

  • Изготвя искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки.

  • Окомплектова и предава преписки за принудително събиране на неплатени задължения по влезли в сила актове.

  • Осъществява взаимодействие с други органи на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции.

  • Анализира приходите и приходната практика.

 •  

 


За контакти с отдела:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.; център за административно обслужване (инспектори) - от 08.00 до 17.30 
Началник на отдел:„Местни приходи" Ана Колева
тел. 046/681421, етаж 4, стая 421

Органи по приходите:
Главен инспектор: Сергей Бъчваров - тел. 046/681311 етаж 3, стая 311
Главен инспектор: Нина Димова - тел. 046/681503, етаж 4, стая 421 A
Главен инспектор: Димка Иванова - тел. 046/681501, етаж 4, стая 421 A
Главен инспектор: Донка Арнаудова - тел. 046/681509, етаж 4, стая 421 A
Старши експерт: Красимира Драганова – тел:046/681508, ет.4 стая 421 А
Старши експерт: Станимира Дойчева - тел. 046/681502, етаж 4, стая 421 A
Старши експерт: Веселина Иванова – тел. 046/681101, гише №1 ЦAO
Старши експерт: Пламена Стоянова – тел. 046/681102, гише №2 ЦAO
Инспектор: Йовка Костадинова - тел. 046/6815116, гише №16 ЦAO

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ