Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция СП


Дирекция Стратегии и програми


Основни дейности:

 1. в областта на стратегическото управление и реализирането на проекти:
 • осъществява координацията при разработването на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи;
 • изготвя анализи, прогнози и експертни оценки при подготовката и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за управление на община Ямбол за съответния мандат;
 • координира изготвянето на доклади за изпълнението на общинските стратегически документи;
 • извършва проучвания и подготвя информации за възможностите за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и други източници;
 • организира и координира разработването на документи за кандидатстване за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 • координира управлението и мониторинга на проектите на общината, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти
 • анализира и отчита напредъка при реализацията на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти
 • поддържа и съхранява досиета и води регистър на разработени проекти, на проекти в процес на реализация и приключили проекти;
 • осигурява публичност и прозрачност относно получените средства по фондовете на ЕС, международни финансови институции и други донорски програми;
 • проучва опита на други общини и осъществява контакт със страни и организации от Европейския съюз с цел сътрудничество;
 • координира включването на общината в партньорски проекти (български и международни), създава и поддържа информация за тяхното изпълнение;
 1. в областта на международното сътрудничество:
 • разработва предложения до ръководството на общината за иницииране на нови международни партньорства;
 • разработва и координира програмите за сътрудничество с побратимените градове на Община Ямбол;
 • координира участието на Община Ямбол в международни организации и инициативи и организира изпълнението на поетите ангажименти;
 • води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните международни споразумения и архива за тях;


За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Директор на дирекция „Стратегии и програми”
Служители:
   Главен експерт: Ниязи Ашиков – тел. 046/681408, ет.4, стая 408   
   Главен експерт: Здравка Терзиева – тел. 046/681435, ет.4, стая 435   
   Главен експерт: Бистра Марева – тел. 046/681408, ет.4, стая 408
   Главен експерт: Таня Иванова – тел. 046/681409, ет.4, стая 409 
   Младши експерт: Виктория Спасова – тел. 046/681435, ет.4, стая 435