Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция УТС


Дирекция Устройство на територията и строителството


Основни дейности:

 1. в областта на устройство на територията:
 • изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;
 • поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
 • организира и подпомага дейността на Общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
 • извършва администратитно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
 • подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
 • упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
 • издава удостоверения в рамките на своята компетентност;
 • участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол и в комисии, свързани с дейността на общината;
 • осигурява създаването, прилагането и изменението на ПУП;
 1. в областта на строителството:
 • организира изработването на нови регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
 • извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове;
 • подготвя преписките по допълване на подземния кадастър и по частично изменение на регулационните планове;
 • организира обявяването на регулационни и нивелетни планове;
 • съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
 • участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
 • проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
 • издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;
 • подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
 • извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
 • заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
 • осъществява контрол по строителството на територията на общината;
 • идентифицира административните адреси с планоснимачния номер по плана.


За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Директор на дирекция: „Устройство на територията и строителството”Радостин Евтимов
тел. 046/681339, етаж 3, стая 339
Главен архитект : арх. Стоян Жечев, тел. 046/681325, ет.3, стая 325
Служители:
   Главен експерт:       Теменужка Белчева – тел. 046/681301, ет.3, стая 301
   Главен експерт:       Веска Димитрова – тел. 046/681302, ет.3, стая 302
   Главен експерт:       Магдалена Карлова – тел. 046/681302, ет.3, стая 302  
   Главен експерт:       Добринка Николова – тел. 046/681306, ет.3, стая 306
   Главен експерт:       Татяна Георгиева – тел. 046/681306, ет.3, стая 306
   Главен експерт:       Иван Драгоев – тел. 046/681309, ет.3, стая 309
   Главен експерт:       Любка Стойнова – тел. 046/681435, ет.4, стая 435
   Главен експерт:       Петьо Гицов– тел. 046/681309 ет.3, стая 309
   Главен експерт:       Тодор Радев– тел. 046/681310 ет.3, стая 310
   Старши експерт:      Валентина Русева – тел. 046/681303, ет.3, стая 303
   Младши експерт:     Стилиян Динев – тел. 046/681308, ет.3, стая 308
   Главен специалист: Петя Господинова – тел. 046/681308, ет.3, стая 308
   Главен специалист: Елена Балчева – тел. 046/681303, ет.3, стая 303
   Главен специалист: Яна Желязкова – тел. 046/681304, ет.3, стая 304
   Главен специалист: Стойка Тодорова – тел. 046/681304, ет.3, стая 304
   Главен специалист: Стоянка Георгиева– тел. 046/681310, ет.3, стая 310
   Главен специалист: Ганка Чобанова – тел. 046/681305, ет.3, стая 305
   Главен специалист: Ганка Ганчева– тел. 046/681300, ет.3, стая 300
   Главен специалист: Маргарита Георгиева – тел. 046/681305, ет.3, стая 305
 
Подаване на заявления за услуги по устройство на територията и строителството:
   Център за услуги и информация: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” №7
   от гише №3 до гише №11, тел. 046/681103, 681104, 681105, 681106, 681107, 681108, 681111
Получаване на готови документи: гише №13, тел. 046/681113