Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция УТС


Дирекция Устройство на територията и строителството


Основни дейности:

 1. в областта на устройство на територията:
 • изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;
 • поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
 • организира и подпомага дейността на Общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
 • извършва администратитно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
 • подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
 • упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
 • издава удостоверения в рамките на своята компетентност;
 • участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол и в комисии, свързани с дейността на общината;
 • осигурява създаването, прилагането и изменението на ПУП;
 1. в областта на строителството:
 • организира изработването на нови регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
 • извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове;
 • подготвя преписките по допълване на подземния кадастър и по частично изменение на регулационните планове;
 • организира обявяването на регулационни и нивелетни планове;
 • съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
 • участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
 • проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
 • издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;
 • подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
 • извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
 • заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
 • осъществява контрол по строителството на територията на общината;
 • идентифицира административните адреси с планоснимачния номер по плана.

 

За контакти с дирекцията:


Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.
Директор на дирекция: „Устройство на територията и строителството”:

инж. Радостин Евтимов
тел. 046/681 339, етаж 3, стая 339


Главен архитект :  арх. Константин Якубович - тел. 046/681 325, ет.3, стая 325


Служители:

Главен експерт: Теменужка Белчева – тел. 046/681 301, ет.3, стая 301
Главен експерт: Веска Димитрова – тел. 046/681 302, ет.3, стая 302
Главен експерт: Добринка Николова – тел. 046/681 306, ет.3, стая 306
Главен експерт: Татяна Георгиева – тел. 046/681 306, ет.3, стая 306
Главен експерт: Иван Драгоев – тел. 046/681 309, ет.3, стая 309
Главен експерт: Петьо Гицов– тел. 046/681 309 ет.3, стая 309

Главен експерт: Ваня Желева - тел. 046/681 310 ет.3, стая 310
Главен експерт: Валентина Русева – тел. 046/681 303, ет.3, стая 303
Старши експерт: Моника Митева– тел. 046/681 308, ет.3, стая 308
Старши експерт: Стилиян Динев – тел. 046/681 310, ет.3, стая 310
Старши експерт: Надя Георгиева -
Младши експерт: Елена Балчева – тел. 046/681 303, ет.3, стая 303
Младши експерт: Ганка Ганчева– тел. 046/681 300, ет.3, стая 300
Главен специалист: Яна Желязкова – тел. 046/681 304, ет.3, стая 304
Главен специалист: Стойка Тодорова –
Главен специалист: Маргарита Георгиева – тел. 046/681 305, ет.3, стая 305
Главен специалист: Недялка Стайкова – тел. 046/681 302, ет.3, стая 302
Главен специалист: Антоанета Колева– тел. 046/681 304 ет.3, стая 304
Главен специалист: Виктория Чобанова– тел. 046/681 308 ет.3, стая 308


 Подаване на заявления за услуги по устройство на територията и строителството:


   Център за административно обслужване: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” №7
   от гише №3 до гише №11, тел. 046/681 103, 681 104, 681 105, 681 106, 681 107, 681 108, 681 111


Получаване на готови документи: гише №13, тел. 046/681 113

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Банкова сметка:  BG 13 SOMB 9130 84 24420344

Код за вид плащане:  44 80 01

Банка:  Общинска банка АД, ФЦ - Ямбол

SWIFT BIC код:  SOMBBGSF