Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция Хуманитарни дейности


Отдел Хуманитарни дейности


Основни дейности:

 1. в областта на здравеопазването:
 • разработва общинска здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните дейности;
 • разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;
 • организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината:
 • съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районните здравно осигурителни каси разработва и актуализира здравната карта на общината;
 • координира и контролира дейността на детските ясли и млечните кухни;
 • защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването;
 • осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;
 1. в областта на социалните дейности:
 • организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината, включително производствата на картотекиране, изготвяне на списъци и настаняване и прекратяване на наемни правоотношения;
 • подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
 • организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи;
 • организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на Министерството на труда и социалната политика;
 • организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
 • организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;
 • организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;
 • участва в координацията и реализирането на връзките на общината с хуманитарни и благотворителни организации от страната и чужбина;
 • предлага мерки и програми за успешното интегриране на малцинствените групи;
 1. в областта на образованието:
 • координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката и Регионалните инспектори по образованието;
 • организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена;
 • осигурява сигурността в общинските училища и детските заведения;
 • разработва мрежата на общинските училища и детски заведения;
 • разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;
 • разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
 1. в областта на културата:
 • организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
 • организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
 • извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране;
 • води и поддържа местен регистър на разрешените от Дирекцията по вероизповедания към Министерски съвет деноминации и контролира тяхната дейност на територията на общината;
 • съдейства за определянето, защитата, съхраняването и поддържането на културните паметници в общината;
 • координира културния обмен и сътрудничество с други институции и общини;
 • поддържа активни контакти с неправителствени организации в сферата на културата;
 1. в областта на спорта:
 • разработва общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
 • координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
 • организира местни, регионални, национални и международни спортни прояви.


За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.
Началник на отдел: „Хуманитарни дейности”: Неда Бъчварова
тел. 046/681405, етаж 4, стая 405


Служители:
Младши експерт: Десислава Йорданова – тел. 046/681 401, ет.4, стая 401
Специалист, социални дейности: Иван Пенев - тел. 046/681 401, ет. 4, стая 401
Специалист, социални дейности: Марияна Михова - тел. 046/681 402, ет. 4, стая 402
Младши експерт: Камелия Дунева – тел. 046/681403, ет.4, стая 403
Старши експерт: Милен Георгиев – тел. 046/681404, ет.4, стая 404 
Младши експерт: Деница Димитрова – тел. 046/681404, ет.4, стая 404 
Младши експерт: Диана Йорданова