Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

Отдел Местни данъци и такси

 

Отдел „Местни данъци и такси“  изпълнява функции по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси по реда на Закона за местните данъци и такси и съгласно ДОПК. Дейността се осъществява от служители на общинската администрация - инспектори, които имат правата и задълженията  на органи по приходите.

Основни дейности:

 • Приема и регистрира в интегрираната информационна система заявления, декларации и други формуляри, касаещи местните данъци и такси;
 • Събира служебно доказателства, проверява и обработва приетите заявления и декларации по Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ямбол, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол;
 • Установява публичните общински вземания;
 • Извършва проверки и ревизии по ДОПК;
 • Извършва административни услуги във функционална компетентност МДТ, като издава удостоверения, копия на документи, справки от информационните масиви и други документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;
 • Изготвя становища, отговори, докладни записки и други документи във връзка с постъпили искания, жалби, молби и други входящи документи;
 • Установява административни нарушения и налага административни наказания по ЗМДТ, ДОПК, НОАМТЦУТОЯ, НОРМДТОЯ;
 • Извършва прихващания и възстановявания по реда на ДОПК;
 • Следи, анализира и предприема действия по отношение на просрочените задължения.
 • Изготвя искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки;
 • Окомплектова и предава преписки за принудително събиране на неплатени задължения по влезли в сила актове;
 • Осъществява взаимодействие с други органи на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции;
 • Анализира приходите и приходната практика.


За контакти със отдела:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.

Директор: Ана Колева - тел. 046/681421, етаж 4, стая 421

Органи по приходите:
   Главен инспектор:   Сергей Бъчваров - тел. 046/681506 етаж 4, стая 421 A
   Главен инспектор:   Нина Димова - тел. 046/681503, етаж 4, стая 421 A
   Старши инспектор:  Димка Иванова - тел. 046/681501, етаж 4, стая 421 A
   Старши инспектор:  Донка Арнаудова - тел. 046/681509, етаж 4, стая 421 A
   Старши експерт:      Красимира Драганова – тел:046/681508, ет.4 стая 421 А                           
   Старши експерт:      Станимира Дойчева - тел. 046/681502, етаж 4, стая 421 A
   Старши експерт:       Веселина Иванова тел. 046/681101, гише №1 ЦУИ
   Старши експерт:       Пламена Стоянова тел. 046/681102, гише №2 ЦУИ
   Инспектор:                Йовка Костадинова - тел. 046/6815116, гише №16 ЦУИ