Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Сектор Вътрешен одит


Сектор Вътрешен одит


Основни дейности:

 • планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Международни професионални практики по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
 • изготвя тригодошен стратегически план и годишен план за дейността си;
 • изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
 • оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на общината;
 • дава независима и обективна оценка на кмета на общината за състоянието на системите за финансово управление и контрол в одитираните системи;
 • проверява и оценява съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори, както и надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
 • консултира кмета на общината по негово искане, като дава съвети, мнение за подобряване процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
 • дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките съгласно план за действие, утвърден от кмета на общината;
 • изготвя и представа на кмета на общината годишен доклад за дейността по вътрешен одит, както и междинен доклад за изпълнение на годишен план за дейността по вътрешен одит. Докладите се представят и на общинския съвет от ръководителя на звеното;
 • докладва и обсъжда с кмета на общината и ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
 • разработва и предлага програма за качеството на одитната дейност, включваща вътрешно и външно оценяване;
 • осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакт с други звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: : Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.
Началник сектор "Вътрешен одит": Снежан Минков
тел. 046/681419, етаж 4, стая 419
Служители:
   Вътрешен одитор: Чавдар Иванов– тел. 046/681419, ет.4, стая 419