Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Сектор Превенция и опазване на обществения ред


Сектор Превенция и опазване на обществения ред


Състоянието и тенденциите на противообществените прояви в последните години имат нови форми и характеристики - масовост, групово извършване на противообщественото деяние, увеличен брой на момичетата - извършители, прояви на насилие, агресия, нарушаване и неспазване на приети и регламентирани норми и ограничения. Увеличава се броят на малолетните правонарушители /до14 години/. Снижаването на възрастовата граница е показател за занижен контрол на семейството и училището, на социалната среда като цяло. Това са причини и за бягство от дома, когато децата са на крачка от извършване на криминално деяние или често стават жертва на криминални посегателства.

Наблюдава се намаляване разпространението и употребата на "твърда" дрога, но се увеличава броят на децата, употребяващи марихуана. Тенденцията е в последната година да се употребява синтетична дрога - амфетамин и екстази, както и разпространението в районите около училищата.. Общинският съвет по наркотични вещества обединява силите и възможностите на всички компетентни и отговорни общински и държавни институции, като координира дейността по превенция на дрогата.

Макар и да липсват регистрирани данни за проституцията при малолетни и непълнолетни лица, не е тайна, че това явление съществува. При момичетата, които са установени, че проституират, се наблюдава устойчивост. В по-голямата си част те са от ромски произход.

Кражбите, извършени от малолетни и непълнолетни, бележат прогресивно увеличаване. Най-често те имат групов характер. Участниците са от двама до пет. Извършени са кражби на: черни и цветни метали, мобилни апарати, пари, златни накити.

Най-честата проява на хулиганство е участието и нанасянето на побой. Причините са необосновани, проявява се лекомислие и безотговорност, не се отчитат последиците от това действие, което често пъти граничи с подчертана агресия.

Масов характер има нарушаването на Наредбат № 1 за опазване на обществения ред. Броят на установените в увеселителни заведения след установеният в Наредбата час с всяка измината година нараства. По време на възпитателните дела МКБППМН установява, че извършителите познават ограниченията в Наредбата, но със знанието на родителите си я нарушават .Вина за нарушанане на разпоредбите носят и собствениците на заведения.

Наблюдава се тенденция на нарастване броя на децата, които напускат домовете си, или извършват бягство от дома. Това най-често се случва в нездрави семейства, където липсва нормално общуване и диалог между децата и родителите. Трайно се установява практиката родителите да не могат сами да се справят с възпитанието и поведението на децата си и търсят помощ от специалисти. Това беше една от причините за изграждането на Информационно-консултативния кабинет към МКБППМН, в който работят психолози, социални работници, педагози. Те провеждат индивидуални и групови консултации, както с децата, така и с техните родители. Ето защо считаме, че съществуването на подобни помощни органи към местните комисии е от изключителна важност.

От съществено значение за обществения ред и сигурността на гражданите на Ямбол има функционирането на различните организационни звена с отношение и функции към проблема. Те действат координирано с държавните институции и органи. Районно полицейско управление-Ямбол има разкрити приемни на районни инспектори във всички квартали на Ямбол.

Основните задачи, свързани с дейността на райнните инспекторли от Националната полиция са разпределени най-общо в следните направления:

 • Защита правата и свободите на гражданите, сътрудничество и съдействие на органите на държавна власт, местно самоуправление,неправителствените организации и гражданите и приближаването на полицейското обслужване до населението;
 • Организиране и осъществяване опазването на обществения ред и обезпечаване безопасността на движението;
 • Превенция и разкриване на правонарушения и установяване на лица и вещи, обявени за издирване;
 • Осъществяване на административен контрол във връзка с носенето и редовността на българските документи за самоличност, по КОС и по работата на лица, занимаващи се с частна охранителна дейност.


Междуведомствена комисия за борба с противообшествените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

Системата за превенция на противообществените прояви на малолетни е непълно-летни е регламентирана със Закон за протиовообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон към общините се създавата МКБППМН. Съставът на Междуведомствената комисия се определя със заповед на кмета. За председател се определя заместник кмет. От началото на 2003 година съгласно ЗБППМН е назначен щатен секретар на МКБППМН.

В състава на Комисията са включени представители на общинската администрация, отговарящи по проблемите на образованието и здравеопазването, инспектори от Детска педагогическа стая (ДПС), педагогически съветник, психолог, юристи, социални работници и специалист по работа с малцинствата.

Основните функции на МКБППМН са:

 • Организация и координация на социално-превантивната дейност на територията на общината;
 • Установяване съвместно с инспекторите на ДПС и Дирекция "Социално подпомагане" на малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за социалната им защита и развитие;
 • Изучаване състоянието и причините за противообществените прояви и престъпления от страна на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред ЦКБППМН, държавни органи и обществени организации;
 • Разлеждане на простъпките на малолетните и непълнолетните в предвидените от ЗБППМН случаи и прилагат възпитателните мерки по член 13 ал.1 .

Към МКБППМН е създаден Център за социална превенция с консултативен кабинет, който отчита дейността си пред Общински съвет -Ямбол.

Съвет по наркотични вещества (ОбСНВ)

Съвета по наркотични вещества е създаден на основание член 15 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите с решение на Общински съвет -Ямбол. Неговите функции и задачи произтичат от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.ОбСНВ и са ключов елемент за изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците. За целта той приема общински план за действие по превенция и лечение на наркоманиите.. В състава на ОбСНВ влизат представители на всички ведомства , които се занимават с проблемите на наркотиците в общината. ОбСНВ си сътрудничи с неправителствениоте организации и структури на гражданското. Амбициите на общинската администрация и общинските съветници са да обединят усилията на общински и държавни институции и ведомства , гражданското общество, неправителствените организации, национални и международни партньори в превенцията на наркотичните зависимости и утвърждаването на община Ямбол като пълноценен участник в национлната борба срещу наркотиците.

Областна пробационна служба (ОПС)

Областната пробационна служба е териториално звено на Главна дирекция "Изпълнения на наказанията" към Министерство на правосъдието. Тя е създадена във връзка с изменениятана Закона за изпълнение на наказанията ( в сила от 01.01.2005 година) и във функциите й е да организира изпълнението на наказанието пробация на територията на съответното населено място. Към ОПС - Ямбол е създаден Пробационен съвет в който влиза и представител на община Ямбол.

Сектор за превенция и опазване на обществения ред (СПООР)
Звено "Общинска полиция"

СПООР е създаден в края на 2009 година. Служителите му извършват контрол за неправилно паркиране, опазване на зелените площи, спазване на действащите общински наредби и други нормативи актове. Заедно със създаденото в началото на 2011 година звено "Общинска полиция" те следят з аопазване на обществения ред в общината, отзовават се на сигнали на граждани, включително и на телефон 112.


Основни дейности:

 1. в областта на защитата на потребителите:
 • изпълнява функциите на звено за защита на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите и упражнява контрол за спазване на технитен права;
 • извършва проверки относно правата на потребителите по безопасност на стоките, право на информация и техните икономически интереси при придобиването на стоки и услуги;
 • извършва проверки на търговски обекти и фирми по жалби, сигнали на потребителите.;
 • сезира компетентните органи при установяване на нарушения на други нормативни актове, засягащи правата и интересите на потребителите;
 1. в областта на контрола:
 • осъществява контролни функции по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за управление на етажната собственост;
 • изпълнява функциите на общинска служба за контрол по смисъла на Закона за движение по пътищата;
 • осъществява контрол по спазване на наредбите, приети от общинския съвет;
 • връчва съобщения, наказателни постановления и други документи ;


За контакти със сектора:


Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Началник сектор „Превенция и опазване на обществения ред”: Атанас Иванов
тел. 046/681217, етаж 2, стая 217