Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Сектор Финансов контрол


Сектор Финансов контрол


Основни дейности:

  • извършва проверки на всички документи и приложенията към тях преди вземане на решения, свързано с дейността на общинската администрация, и изразява мнение за съответствие с приложимото законодателство;
  • контролира разходването на бюджетните средства;
  • оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на норматичните актове, свързани с контролната дейност;
  • упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства;
  • упражнява системен контрол по целесъобразността и законосъобразно изразходване на средствата при изпълнение на проекти по оперативни програми.


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: : Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Началник сектор "Финансов контрол": Севдалина Пеева
тел. 046/681417, етаж 4, стая 417
Финансов контрол:
Инспектор: Атанаска Атанасова - тел. 046/681416, ет.4, стая 416
Младши експерт: Милен Георгиев - тел. 046/681416, ет.4, стая 416