Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция Местни приходи » Център за услуги и информация

Отдел Център за услуги и информация

 

Основни дейности:

  • организира и осъществява административното обслужване на гражданите и бизнеса в Центъра за услуги и информация, базиран на принципа “едно гише”;
  • осигурява информация относно административното обслужване, осъществявано от общината, включително чрез публикуване на информацията на официалната страница на общината;
  • осигурява необходимите бланки на заявления, декларации и други формуляри, необходими за административното обслужване, включително дава разяснения за тяхното попълване;
  • приема и регистрира в интегрираната информационна система попълнени документи;
  • предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи и връчва съобщения, наказателни постановления и други документи;
  • събира плащанията на публичните и частните общински вземания в брой и безкасово – с ПОС-терминал;
  • ежедневно отчита събраните в брой суми при спазване на утвърдените процедури.”


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 08.00 до 18.00 - без прекъсване; Инспектори: от 8.00 до 17.00 ч.

Началник отдел: Никола Деянов – тел. 046/681112
Връчване на готови документи: Христина Дунакова – тел. 046/681113

Служители:

Старши експерт:       Веселина Иванова – тел. 046/681101, гише №1 – инспектори МДТ
Старши експерт:       Пламена Стоянова – тел. 046/681102, гише №2 – инспектори МДТ
Главен специалист:  Валентина Петрова – тел. 046/681103, гише №3 – всички услуги
Старши експерт:       Пламена Панкова – тел. 046/681104, гише №4 -  всички услуги
Младши експерт:      Галя Генчева – тел. 046/681105, гише №5 – всички услуги
Младши експерт:      Кремена Петрова-Николова тел. 046/681106, гише №6 – данъци и такси
Младши експерт:      Станимир Георгиев – тел. 046/681107, гише №7 – всички услуги
Младши експерт:      Веселина Господинова – тел. 046/681108, гише № 8 – всички услуги
Главен специалист:  Красимир Николов – тел. 046/681108, гише №9  – всички услуги
Младши експерт:      Снежана Вълчанова – тел. 046/681111, гише №10 – всички услуги
Старши експерт:       Христина Дунакова – тел. 046/681113, гише №13 – готови документи