Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Възстановяване и промяна име по чл.19а от ЗГР


Възстановяване и промяна име по чл.19а от ЗГР

Извършва се за лица, които имат постоянен адрес на територията на гр. Ямбол. Възстановяват се предишните имена на български граждани, на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или един от тях са принудително променени, след представяне на необходимите документи лично пред длъжностното лице по гражданско състояние в общината.
Въз основа на така приетите документи, длъжностното лице по гражданско състояние издава Решение по чл.19а от Закона за гражданската регистрация.
За лицата с настоящ адрес в чужбина, заявленията се подават чрез консулските служби.

Правно основание: чл.19а от ЗГР

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето /за непълнолетните - заявлението се подписва от двамата родители/

Такса: Не се таксува.

Срок: 3 работни дни

Валидност: безсрочно
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ