Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за наследници


Издаване на удостоверение за наследници

Предоставя се на наследниците на починалото лица или на упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

Правно основание: чл.24 от ЗГР; чл.9-12 от Наредба №РД-02-20-6/2012 за издаване у-ния въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение за наследници по образец
2. Документ за самоличност на заявителя или нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице

Такса и срок на изпълнение:
5 работни дни – 5.00 лв.
4 работни часа – 15.00лв.

За издаване на удостоверение за наследници за починали лица без ЕГН, неуточнени данни в заявлението и/или починали наследници в други населени места:
Такса: 5.00 лева
Срок: 15 работни дни

Валидност: до промяна на обстоятелствата
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ