Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение по чл.42 от Административно процесуалния кодекс


Издаване на удостоверение по чл.42 от Административно процесуалния кодекс

Издава се при необходимост във връзка с издаване на удостоверение за наследници или на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки от лицето, за което се отнася, негов законен представител или наследник, или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Правно основание: чл.11, ал.3 и чл.15, ал.4 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, в сила от 16.08.2012 г.; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 т.36 от НОАМТЦУ


Необходими документи:
1. Искане по образец

Такса и срок на изпълнение:
7 работни дни – 5.00 лв.
4 работни часа – 15.00 лв.


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ