Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за раждане - оригинал


Издаване на удостоверение за раждане - оригинал


Предоставя се за лица родени в гр. Ямбол лично на родител на лицето, за което е съставен акт за раждане на територията на Община Ямбол или на лице изрично упълномощено от родителя с нотариално заверено пълномощно.

Правно основание: чл.40, ал.1 и чл.43, ал.6 от Закона за гражданската регистрация; чл.14, ал.1 и ал.3, чл.62 и чл.63, ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.110, ал.2, т.1 ЗМДТ

Необходими документи:

1. Съобщение за раждане от здравно заведение
2. Документ за самоличност

Такса:
Не се таксува.


Срок:
7 дни след раждането на детето, 3 дни от датата на представяне на съдебно решение за съставяне на акт за раждане, 10 дни от датата на получаване на препис от съставен акт за раждане в чужбина.


Валидност: до промяна на данните в акта за раждане

Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ