Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Пресъставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина


Пресъставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина

Актът за раждане на български гражданин, роден в чужбина, се съставя в Община Ямбол в следните случаи:
   - когато постоянният адрес на майката е на територията на Община Ямбол, в случай че и двамата родители са български граждани;
   - когато постоянният адрес на единия родител е на територията на Община Ямбол, в случай че другият родител не е български гражданин.
Чуждестранният акт за раждане се представя в оригинал или надлежно заверен препис от оригинален акт, оформен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, като се съобрази и обстоятелството дали държавата, от която произхожда този документ, е страна по Хагската конвенция от 1961 относно легализацията на чуждестранни публични актове или е страна по договори за правна помощ с Република България или нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за раждане, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от български дипломатически или консулски представител в съответната държава.

Правно основание: чл.37, и чл.72 от Закона за гражданската регистрация; чл.4, чл.7, ал.2, т.3 и т.4 и чл.12 и чл.13 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:
1. Искане по образец и Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП
2. Документ за самоличност на лицето или на упълномощеното лице
3. Нотариално заверено пълномощно /ако има изготвено пълномощно/
4. Препис от акт за гражданско състояние от чуждестранните местни органи по гражданско състояние от мястото, където е настъпило събитието – с оригинален печат, легализиран или заверен с апостил или съставен от българско консулско или дипломатическо представителство акт за раждане
5. Превод на преписа на български език от лицензиран преводач, заверен в българско дипломатическо или консулско представителство или в Консулска служба на Министерство на външните работи в Р.България

Такса: Не се таксува.


Срок: 15 дни


Валидност: до промяна на данните в акта

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ