Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина – общи изисквания


Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина – общи изисквания

Правно основание: чл.70, чл.72 от ЗГР; чл.110, ал.2, т.4 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Искане по образец и Декларация по чл.117, т.2 и чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП
2. Документ за самоличност на лицето или на упълномощеното лице
3. Нотариално заверено пълномощно /ако има изготвено пълномощно/
4. Препис от акт за гражданско състояние, съставен от българско консулско или дипломатическо представителство или от чуждестранните местни органи по гражданско състояние от мястото, където е настъпило събитието – с оригинален печат, легализиран или заверен с апостил
5. Превод на преписа на български език от лицензиран преводач, заверен в българско дипломатическо или консулско представителство или в Консулска служба на Министерство на външните работи в Р.България

Такса: Не се таксува.

Срок: 7 работни дни

Валидност: до промяна на данните в акта
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ