Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Пресъставяне на акт за смърт на български гражданин, починал в чужбина


Пресъставяне на акт за смърт на български гражданин, починал в чужбина

Актът за смърт на български гражданин, починал в чужбина, се съставя в Община Ямбол, когато постоянният адрес на починалия е на територията на гр. Ямбол. Обявяването се извършва от законен наследник на починалото лице, негов законен представител или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Чуждестранният акт за смърт се представя в оригинал, оформен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, като се съобрази и обстоятелството дали държавата, от която произхожда този документ, е страна по Хагската конвенция от 1961г. относно легализацията на чуждестранни публични актове или е страна по договори за правна помощ с Република България или нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акта за смърт направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от български дипломатически или консулски представител в съответната държава.

Правно основание:
чл.37, чл.72 от Закона за гражданската регистрация; чл.4 и чл.27 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. Искане за пресъставяне на акт за смърт на български гражданин, починал в чужбина и Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП
2. Чуждестранен акт за смърт – оригинал, оформен по надлежния ред
3. Превод на акта от лицензиран преводач и заверен от българското посолство или МВнР

Срок: 7 работни дни

Такса: Не се таксува.

При проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор).


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ