Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Промяна в актове по гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред


Промяна в актове по гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

Извършва се за лица, за които има съставени актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и/или акт за смърт) на територията на Община Ямбол.
Документите се представят от лицата, за които се отнася актът за гражданско състояние, техните законни представители или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Правно основание: чл.73–75 от ЗГР, чл.110, ал.2, т.4 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Заявление в свободен текст
2. Документ за самоличност
3. Решение от съд или друг удостоверителен документ

Такса: Не се таксува.

Срок: 3 работни дни

Валидност: до промяна на данните

Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Забележка: Когато Съдебното решение се изпраща по служебен ред, промените се отразяват незабавно в регистрите.

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ