Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за раждане - дубликат


Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Правно основание:
чл.41, ал.2 и чл.88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация; чл.62, чл.63, ал.2 и чл.68 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ


Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност


Такса и срок на изпълнение:
3 работни дни – 3.00 лв.
4 работни часа – 9.00 лв.


Валидност: до промяна на обстоятелствата в акта за раждане
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ