Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал


Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал


Удостоверението се издава веднага след съставяне на акта за сключен граждански брак и подписване от страните на лицата, за които се отнася.

Правно основание: чл.4-12 от СК; чл.35, чл.40, ал.1, чл.51 от Закона за гражданската регистрация; чл.22, чл.62 и чл.63, ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.110, ал.2, т.2 ЗМДТ

Необходими документи:
1. Декларация по образец
2. Документите за самоличност на лицата, заявили желание да сключат граждански брак
3. Медицински свидетелства за сключване на граждански брак - заверени, с изходящ номер от здравно заведение, валидни 30 дни от датата на издаване
4. Разрешение от районен съд за непълнолетни лица, навършили 16 години
5. Документ за прекратен граждански брак /при повторен брак/
6. При предварително избран режим на имуществени отношения се представя:
   - за законов режим на разделност – нотариално заверена декларация
   - за договорен режим – брачен договор, нотариално заверен
Законов режим на общност се вписва в акта за граждански брак, когато страните не са избрали режим на имуществените си отношения, когато са непълнолетни или ограничено запретени.
Режимът на имуществените отношения може да се променя по време на брака.

Такса: Не се таксува.

Срок: за подаване на документите не по-късно от 3 дни преди определената дата за сключване на гражданския брак.

Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ