Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат


Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Предоставя се на лицата, за които е съставен акт за сключен граждански брак в гр. Ямбол лично на тях или на изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице при поискване за втори и следващ път.
 

Правно основание: чл.40, ал.1, чл.88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация; чл.62, чл.63, ал.2 и чл.68 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност или пълномощно

Такса и срок на изпълнение:
3 работни дни – 3.00 лв.
4 работни часа – 9.00 лв.

Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ