Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт – за първи път


Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт – за първи път

Издава се еднократно след съставяне на акт за смърт от длъжностно лице по гражданско състояние на територията на Община Ямбол. Когато смъртта е настъпила в чужбина - след съставяне на акт за смърт в Република България /на законните наследници на починалото лице, за което е съставен акт за смърт или на изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице/.

Правно основание: чл.40, чл.54, чл. 88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация; чл.62 и чл.68 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.110, ал.2, т.3 ЗМДТ

Необходими документи:

1. Съобщение за смърт, издадено от здравно заведение или компетентно медицинско лице, установило смъртта
2. Документ за самоличност на починалия
3. Документ за самоличност на обявителя
4. Декларация от обявителя или пълномощно

Такса: Не се таксува.
Срок: веднага

Със съдебно решение

Такса: Не се таксува.
Срок: 7 работни дни


Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ