Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на препис-извлечение от акта за смърт за втори и следващ път


Издаване на препис-извлечение от акта за смърт за втори и следващ път

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен акт за смърт на територията на Община Ямбол на законните наследници или на упълномощените с нотариално заверено пълномощно лица.

Правно основание: чл.40, ал.1 от Закона за гражданската регистрация; чл.29 и чл.62 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност на заявителя

Такса и срок на изпълнение:
3 работни дни – 3.00 лв.
4 работни часа – 9.00 лв.

Валидност: до промяна на данните в акта за смърт
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ