Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/


Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

Право да получи документа има лицето, за което се отнася актът, родител или законен представител или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Правно основание: чл.24, чл.38, ал.4, чл.88, ал.4 от Закона за гражданската регистрация; чл.66 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ

Необходими документи:

1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса: 3.00 лева
Срок: 7 работни дни

Валидност: до промяна на обстоятелствата
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ