Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Заверка на документи по гражданско състояние и други документи за чужбина


Заверка на документи по гражданско състояние и други документи за чужбина

Правно основание: чл.2, чл.8-9, чл.23 от ЗГР; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа, утвърден с ПМС 184/1958г. /ДВ бр.73, изм. бр.10/1964, бр.77/76, бр.96/82, бр.77/83, бр.103/90г.; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец според документа, който ще се заверява
2. Документи за самоличност на гражданина или нотариално заверено пълномощно
3. Документ по гражданско състояние, издаден от Община Ямбол към датата на заверката

Такса и срок на изпълнение:
3 работни дни – 6.00 лв.
4 работни часа – 18.00 лв.


Валидност: 6 месеца
Подписва: директор „РГС”


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ