Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Удостоверение за вписване в регистъра на населението в т.ч. на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец и на лице без гражданство


Удостоверение за вписване в регистъра на населението в т.ч. на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец и на лице без гражданство

Правно основание: чл.19 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
3. За чужденец с разрешено постоянно пребиваване се изискват следните документи:
   - Удостоверение за разрешено постоянно пребиваване от МВР
   - Заверено заявление за постоянен адрес и адресна карта
   - Документи по гражданско състояние /раждане, гр.брак, прекратен брак и др./

Такса и срок на изпълнение:
3 работни дни – 3.00 лв.
4 работни часа – 9.00 лв.

Валидност: до промяна статута
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ