Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Припознаване на дете


Припознаване на дете

Извършва се от общината, където е съставен актът за раждане. Заявлението се подава от двамата родители – подписите се полагат пред длъжностното лице по гражданско състояние или с нотариално заверени декларации.

Правно основание:
чл.64 и чл.65 СК; чл.110, ал.2, т.4 ЗМДТ

Необходими документи:
1. Заявление по образец от общината
2. Удостоверение за раждане на детето - оригинал
3. Документи за самоличност на двамата родители

Такса: Не се таксува.

Срок: 3 месеца след подаване на заявлението припознаването се вписва в акта за раждане.

Валидност: до промяна на данните в акта
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Оспорване на припознаване – нормативно основание – чл.66 от СК
Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане.

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ