Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Приемане и комплектоване на документи за установяване наличие на българско гражданство


Приемане и комплектоване на документи за установяване наличие на българско гражданство


Правно основание: чл.39 от ЗБГ, ППЗБГ; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ


Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Молба по образец от Министерство на правосъдието
3. Заверено копие от акт за раждане
4. Фото снимка с ляв профил полуанфас – 2 броя
5. Справка от регистрите за населението относно гражданството на лицето
6. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната
7. Документ за платена държавна такса в размер на 50 лв. от Тарифа № 1 към ЗДТ

Такса: 10.00 лева
Срок: 15 работни дни


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ