Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Пресъставяне на акт за сключен граждански брак в чужбина


Пресъставяне на акт за сключен граждански брак в чужбина

Актът за граждански брак на български гражданин, сключен в чужбина, се съставя в Община Ямбол, в следните случаи:
   - когато постоянният адрес на съпруга (мъжа) е на територията на гр. Ямбол, в случай че и двамата съпрузи са български граждани.
   - когато постоянният адрес на съпругата (жената) е на територията на гр. Ямбол, в случай че съпругът (мъжът) не е български гражданин.
Чуждестранният акт за граждански брак се представя в оригинал, оформен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, като се съобрази и обстоятелството дали държавата, от която произхожда този документ, е страна по Хагската конвенция от 1961г. относно легализацията на чуждестранни публични актове или е страна по договори за правна помощ с Република България или нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за граждански брак, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от български дипломатически или консулски представител в съответната държава.

Правно основание:
чл.37 и чл.72 от Закона за гражданската регистрация; чл.4 и чл.19, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:
1. Искане по образец и Декларация по чл. 117, т.3 и т.4 от КМЧП
2. Заверен препис от чуждестранния акт за граждански брак или нотариално заверен след заверката на превода в посолството или в МВнР

3. Превод от лицензиран преводач, заверен от българското посолство или от МВнР
4. Други документи, доказващи промяна в имена или добавяне на фамилно име след брака
5. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице

Срок: 7 дни след представяне на документите

Такса: Не се таксува.

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ