Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Електронни услуги

                     Електронни административни услуги на Община Ямбол

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В
ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ - ВИЖ ТУК
.

 

! Местните данъци и такси към Община Ямбол могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ (ЕИК) на фирмите.
Интернет плащането е възможно след регистрация в сайта на ИПЕЙ (https://www.easypay.bg/site/) и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ разполага с версия и на английски език.

 

***

 

! Вие можете да получите електронни услуги, като подадете искане и приложите необходимите документи, използвайки универсален електронен подпис /УЕП/:

 Натиснете  ТУК

/за издаване на удостоверения, приемане на декларации, издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси, данъчни оценки, услуги за регистрация и гражданско състояние/

 

  

ВАЖНО!

 

Необходимо е да имате:

· Валиден сертификат за УЕП

· Браузър Internet Explorer, Mozilla, Chrome

 

Необходимо е да направите следното:

· Да изберете електронната услуга

· Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга от екран "Е-Услуги". За целта е необходимо да имате инсталиран софтуер за работа с PDF-документи. Свалянето на бланката може да извършите от частта „Е-Услуги” в секция "Сваляне на бланка" срещу наименованието на съответната услуга.

· Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на гише в община Ямбол или по пощата.

· Да добавите съпътстващите/изискуеми/  документи в електронен вид. Прилаганите към заявяваната услуга документи е необходимо да бъдат предварително подписани с УЕП. Задължително е подписаният файл да съдържа в себе си електронния подпис (формат *.p7m). Уебсайтът автоматично ще разпознае подписания файл и ще изведе информация за лицето, което го е подписало и издателя на УЕП.

· Да регистрирате заявлението. Сайтът няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ или ако някой от приложените документи не е подписан с УЕП.

 

Резултат :

·         Получавате входящ номер на заявената  услуга.

·         Имате достъп до всички подадени и подписани с УЕП документи.

·         Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката.

·         Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.

 

Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

·         Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.

·         Прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG, които могат да бъдат по размер до 2 МВ всеки един от тях.

·         Документите да не съдържат криптиран текст

·         Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси

 

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по всички възможни начини: банков, в брой или през този сайт. Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.

Доброволно предоставените данни от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се ползват само за целите, за които са предоставени.

 

     ***

Може да получите електронни услуги и чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ, поддържан от Държавна агенция "Електронно управление":
https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

 

     ***

Парламентарни избори 2021 - Електронни услуги - Вижте всички услуги тук

 

     ***

Подаване на данъчна декларация по чл. 14 от  ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

 

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

 

Ново: Електронна услуга за заплащане на глоби по елетронен 

Заявление за заплащане на глоба по електронен път