Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Услуги » Местни данъци и такси

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА
ПРОВЕРКА  И  ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

  Таксите се заплащат при заявяване на услугата. Изпълнението се извършва от
дирекция "Местни приходи".

 
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка
2. Удостоверение за наличие и липса на задължения по ЗМДТ
3. Заявление за закриване на партида по МДТ
4. Издаване на удостоверение за декларирани данни
5. Издаване на удостоверение за данък наследство
6. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък
7. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ
8. Приемане и обработване на декларации за облагане с такса куче, съгласно чл. 117 от ЗМДТ
9. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ
10. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ
11. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ
12. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл. 54 от ЗМДТ
13. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
14. Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци
15. Приемане и обработване на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
16. Издаване на заверено копие от подадени данъчни декларации
17. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК
18. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници, съгласно чл. 61х от ЗМДТ

19. Справка-декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма

20. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИК EASY PAY