Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Услуги » Устройство на територията и строителството

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Устройство на територията и строителството


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ1. Издаване на скица от действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план
2. Издаване на скица с изчертан подземен кадастър
3. Издаване на скица с указан начин на застрояване - виза за проектиране
4. Презаверяване на скица
5. Издаване на заверено копие по стари, обезсилени регулационни планове и преписки, разписни листи
6. Издаване на заверено копие от действащ регулационен план
7. Издаване на заверено копие от техническия архив
8. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство
9. Издаване на удостоверение за определяне на нов административен адрес
10. Издаване на удостоверение за идентичност на УПИ
11. Издаване на удостоверение за търпим строеж
12. Допускане /разрешаване/ на изработване на ПУП /по чл.134, чл.124, чл.124А, чл.113, чл.150 и др. от ЗУТ/
13. Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на ПУП
14. Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на ПУП, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
15. Издаване на разрешение за строеж
16. Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени обекти /прокопаване/
17. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи или горски фонд, без промяна на предназначението
18. Издаване на разрешение за строеж, когато е част от комплексен  проект за инвестиционна инициатива
19. Заверка /презаверяване/ разрешение за строеж
20. Издаване заповед за смяна титуляра в разрешение за строеж
21. Приемане и заверяване на екзекутивна документация
22. Издаване на удостоверение по чл.54А от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС (подземни проводи и съоръжения) по данни на изпълнителя и други в специализирана карта
23. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
24. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка
25. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването
26. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на обект /сграда и др./
27
. Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
28. Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие
29. Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с приемане от общински експертен съвет по устройство на територията
30. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, промяна по време на строителството
31. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.)
32. Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари и улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали и строителни площадки
33. Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл.67 от ЗУТ в частен имот
34. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/ на видовете строежи от IV и V категория