Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за търпим строеж


Издаване на удостоверение за търпим строеж

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗКИР, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или друго вещно право
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Нотариално заверена декларация за година на строежа и площ
5. Скица от АГКК
6. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице

Такси и срокове:

ЗА ПЛОЩ

 

до 50 кв.м.

 

 

над 50 кв.м.

 

СРОК до 10 раб. дни до 10 раб. дни
ТАКСА 50.00 ЛВ. 100.00 ЛВ.

 

 

 

 

 

 


Валидност: безсрочно


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО