Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Допускане /разрешаване/ изработване на ПУП /по чл.134, чл.124, чл.124А, чл.113, чл.150 и др. от ЗУТ/


Допускане /разрешаване/ изработване на ПУП /по чл.134, чл.124, чл.124А, чл.113, чл.150 и др. от ЗУТ/

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Скица с предложение
6. Мотивирано искане
7. Задание за изработване на ПУП
8. Други документи, съобразно члена от ЗУТ, на чието основание се заявява допускането

Таксa: 70.00 лв.


Срок: по ЗУТ

 
Валидност: безсрочно


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО