Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на ПУП, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива


Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на ПУП, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Проект за изменение на ПУП
6. Инвестиционен проект
7. Заповед на кмета за допускане
8. Други документи, съобразно члена от ЗУТ, на чието основание е направено допускането

Таксa: 300.00 лв.


Срок: по ЗУТ

 
Валидност: безсрочно


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО