Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на разрешение за строеж


Издаване на разрешение за строеж

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост, право на строеж или друго вещно право
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Одобрени проекти - 3 екземпляра или конструктивно становище със ситуационна скица
6. Виза за проектиране
7. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ
8. Административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон
9. Протокол от общо събрание на етажна собственост
10. Съгласие от съседи

Таксa: 25.00 лв.


Срок: 7 дни
 
Валидност: 3 години


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО