Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи или горски фонд, без промяна на предназначението


Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи или горски фонд, без промяна на предназначението

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Виза за проектиране
6. Одобрен проект - 3 екземпляра или конструктивно становище със ситуационна скица
7. Положително становище на ОУПБЗН, ако строежът е I-ва или II-ра категория
8. Административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон
9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване
10. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ
11. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони
12. Други изискуеми документи по ЗУТ

Таксa: 25.00 лв.


Срок: 7 дни

 
Валидност: по ЗУТ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО