Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на разрешение за строеж, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива


Издаване на разрешение за строеж, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Комплексен инвестиционен проект
6. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони
7. Други изискуеми документи по ЗУТ


Таксa: 32.50 лв.


Срок: по ЗУТ

 
Валидност: по ЗУТ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО