Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение по чл.54А от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС (подземни проводи и съоръжения) по данни на изпълнителя и други в специализирана карта


Издаване на удостоверение по чл.54А от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС (подземни проводи и съоръжения) по данни на изпълнителя и други в специализирана карта

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, ЗКИР, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
3. Документ за собственост или право на строеж
4. Разрешение за строеж или акт за узаконяване
5. Папка с данни и графични материали от измерванията на лицензиран изпълнител (цифров модел на заснемане)

Таксa: 0.20 лв./л.м. от ЗП, но не по-малко от 20.00 лв.


Срок: 7 работни дни

 
Валидност: по ЗУТ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО