Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка


Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
3. Документ за собственост или право на строеж
4. Разрешение за строеж
5. Трасировъчни данни от част геодезия
6. Договор с изпълнител /за строежи до IV-та категория/

Таксa: 0.30 лв./кв.м., но не по-малко от 50.00 лв.; За линейни обекти - 50.00 лв.


Срок: 7 дни

 
Валидност: по ЗУТ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО