Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж


Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост, право на строеж или друго вещно право
3. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Идейни инвестиционни проекти - 3 екземпляра

Таксa: 0.50 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв.)


Срок: 30 дни

 
Валидност: по ЗУТ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО