Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие


Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост, право на строеж или друго вещно право
3. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Технически/работни инвестиционни проекти - 3 екземпляра
6. Виза за проектиране
7. Доклад за оценка за съответствие
8. Обяснителна записка

Таксa:

* за жилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 0.55 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 2500 лв.)

* за нежилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 0.75 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 3000 лв.)


* за преустройство и/или реконструкция на жилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 50% от 0.55 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 2500 лв.)
* за преустройство и/или реконструкция на нежилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 50% от 0.75 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 3000 лв.)


* за одобряване на техн. или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект за жилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 130% от 0.55 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 2500 лв.)
за одобряване на техн. или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект за нежилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 130% от 0.75 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 3000 лв.)
* за одобряване на техн. или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект за преустройство и/или реконструкция на жилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 65% от 0.55 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 2500 лв.)
* за одобряване на техн. или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект за преустройство и/или реконструкция на нежилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 65% от 0.75 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 3000 лв.)


* за ново одобряване (съгласуване) на инвестиционен проект, който е загубил правно действие за жилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 50% от 0.55 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 2500 лв.)
за ново одобряване (съгласуване) на инвестиционен проект, който е загубил правно действие за нежилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 50% от 0.75 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 3000 лв.)
за ново одобряване (съгласуване) на инвестиционен проект, който е загубил правно действие за преустройство и/или реконструкция на жилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 25% от 0.55 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 2500 лв.)
за ново одобряване (съгласуване) на инвестиционен проект, който е загубил правно действие за преустройство и/или реконструкция на нежилищни сгради, включително пристройки, надстройки: 25% от 0.75 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 3000 лв.)* за възстановяване на изгубен инвестиционен проект - 100% от таксата за неговото одобряване


* за линейни обекти - 0.15 лв./л.м. (но не по-малко от 50.00 лв.)Срок: 14 дни
 
Валидност: по ЗУТ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО