Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на скица с указан начин на застрояване - виза за проектиране


Издаване на скица с указан начин на застрояване - виза за проектиране

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗКИР, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Предложение, нанесено на ксерокопие от скицата за имота
5. Обяснителна записка с описани инвестиционни намерения
6. Копие от разрешение за строеж, от одобрен проект
7. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице

Такси и срокове:

ФОРМАТ

СРОК

14 раб. дни

А4 40.00 лв.
А3 52.00 лв.
извън формат А3 88.00 лв.

 

 

 

 

 Валидност: до промяна в плана за застрояване


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО