Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, промяна по време на строителството


Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, промяна по време на строителството

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост, право на строеж или друго вещно право
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Технически/работни инвестиционни проекти - 3 екземпляра
6. Виза за проектиране
7. Доклад за оценка за съответствие
8. Обяснителна записка

* за разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и изменение на одобрения инвестиционен проект  с доклад за оценка за съответствие - 100% от таксата за одобряване
Срок: 14 дни

* за разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и изменение на одобрения инвестиционен проект, чрез Общински експертен съвет по устройство на територията - 100% от таксата за одобряване
Срок: 30 дни

 
Валидност: по ЗУТ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО