Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.)


Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.)

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост, право на строеж или друго вещно право
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Технически/работни инвестиционни проекти - 3 екземпляра
6. Виза за проектиране
7. Доклад за оценка за съответствие


Таксa: 50.00 лв.


Срок: 14 дни

Срок: 30 дни

 
Валидност: по ЗУТ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО